top of page

BIBLIOGRAFIJA

Turizem, šport in zgodovina arhitekture

dr. BORIS LESKOVEC
univ.dipl.inž.arh.
ZGODOVINA ARHITEKTURE

 

LESKOVEC, Boris. Na brzicah življenja. Monografija o življenjski poti arhitekta Ivana Vurnika in slikarke Helene Kottler Vurnik, redakcija, samozaložba, Ljubljana 2015.


LESKOVEC, Boris, LAPAJNE, Alma. Iskalca .Scenarij za dokumentarno – igrani film o življenju in delu zakoncev Vurnik , produkcija RTV Slovenija, DVD, Ljubljana, 2012.


SITAR, Sandi. Leteči človek. Dokumentarno – igrani film o življenju in delu inž. Stanka Bloudka. LESKOVEC, Boris, sodelavec pri igranem delu filma, produkcija RTV Slovenija, DVD, Ljubljana, 2011.


Več avtorjev. Edo Mihevc. LESKOVEC, Boris. Plečnikov vpliv na arhitekta Eda Mihevca. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2011, str. 35 – 41.


LESKOVEC, Boris. Tavčarjev dvorec Visoko, Slovenski arhitekturni dosežki. Revija GEA, MK Založba, Ljubljana, julij 2010, str. 46 -47.


LESKOVEC, Boris. Bloudkov dom Ilirije v Planici, Slovenski arhitekturni dosežki. Revija GEA, MK Založba, Ljubljana, maj 2010, str. 48.


LESKOVEC, Boris. Sokolski stadion v Ljubljani, Slovenski arhitekturni dosežki. Revija GEA, MK Založba, Ljubljana, februar 2010, str. 46.

 

 

 

LESKOVEC,Boris. Stanko Bloudek – oblikovalec športnih objektov. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, december 2002, 58 str.


Več avtorjev. Ivan Vurnik, slovenski arhitekt. LESKOVEC, Boris. Vurnikova arhitektura športnih objektov. Revija AB, posebna izdaja, Ljubljana, 1994, str. 96 – 100.


LESKOVEC, Boris. Raziskava razvoja telesnokulturnih objektov na Slovenskem. Raziskovalna skupnost Slovenije, Ljubljana  1991, 320 str.


LESKOVEC, Boris. Arhitektura telesnokulturnih objektov na Slovenskem. Raziskovalna skupnost Slovenije, Ljubljana, 1990, 89 str.


LESKOVEC, Boris. Razvoj telesnokulturnih objektov na Slovenskem. Inštitut za kineziologijo, Fakulteta za telesno kulturo, Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1988, 158 str.


LESKOVEC, Boris, BERGANT, Marija, HUDOBIVNIK, Alenka. Stanko Bloudek, projektant in graditelj. Inštitut za kineziologijo, Visoka šola za telesno kulturo v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, Ljubljana , 1982, 121 str.

ŠPORT IN REKREACIJA

 

JAVORNIK, Marjan, VOGLAR Dušan, DERMASTIA Alenka, LESKOVEC, Boris. Enciklopedija Slovenije, Športni objekti, Državna založba Slovenije, Ljubljana 2000


LESKOVEC, Boris, JANČIČ, Margita, ŠOLAR, Helena. Šport v prostoru. MOP RS, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljubljana ,1999, 73 str.


LESKOVEC, Boris. Zasnova športa v prostoru. MOP RS, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Ljubljana, 1998, 51 str.


LESKOVE, Boris. Nekateri konstruktivni in tehnološki vidiki, pomembni pri zasnovi sodobnih športnih dvoran. Gradbeni vestnik, let. 47, št. 1/2, Ljubljana ,1998, str. 9-18.


LESKOVEC,Boris. Zasnova športne infrastrukture v prostoru. Urbani izziv, let. 9, št. 1, Ljubljana 1998, str. 31 – 40, 128 – 131.


LESKOVEC, Boris, OGORELEC, Breda. Nekateri metodološki vidiki načrtovanja športa v prostoru. Zveza urbanistov Slovenije, Ljubljana,1995, str. 12
LESKOVEC, Boris. Športni objekti in infrastruktura. Šola športnega managementa, GEA College, Ljubljana, 1995, str. 1-12


LESKOVEC, Boris. Načrtovanje razvoja in izgradnje športnih objektov. GEA College,Ljubljana, 1995, 30 str.


LESKOVEC, Boris. Upravljanje  športnih objektov in infrastrukture. GEA College, Ljubljana, 1995, 3 str.
LESKOVEC, Boris. Funkcije športnih objektov kot ekonomske kategorije. GEA College, Ljubljana, 1995, 3 str.

 

LESKOVEC, Boris. Analiza prostorskih pogojev za prostočasne aktivnosti . Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, 1992, str. 47 – 48


LESKOVEC, Boris. Prostorsko planiranje telesnokulturne dejavnosti v Ljubljani. FAGG, VTO Arhitektura, Ljubljana, 1985, 14 str.

 

LESKOVEC,Boris, KURNER Miha. Popis telesnokulturnih objektov in vadišč v SR Sloveniji. Fakulteta za telesno kulturo, Inštitut za kineziologijo, Ljubljana, 1984, 46 str.

 

 


LESKOVEC , Boris,LESKOVEC, Elizabeta, BELUŠIČ,Leon,JELOVŠEK, Slavica, PUSTOSLEMŠEK, Miha. Smotrna izraba in razvojne možnosti smučarskih centrov v SR Sloveniji. Visoka šola za telesno kulturo, Inštitut za kineziologijo, Ljubljana, 1982, 131 str.

 

LESKOVEC,Boris. Športnorekreacijska oprema v objektih usmerjene stanovanjske gradnje. Raziskovalna skupnost Slovenije, Ljubljana 1982, 36 str.


ŠAREC, Lukrecija, KLEMENČIČ – KOŽUL, Bojana, KRAIGHER ,Tomaž, LESKOVEC, Boris,  LENARČIČ,Leonid,  MLINAR,Zdravko, VOVK, Marija. Urbanistični kriteriji za urejanje prostora v SR Sloveniji, III.faza. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, 1980, 249 str.


LESKOVEC, Boris. Prostorsko planiranje vodne in obvodne rekreacije. Telesno kulturna skupnost Ljubljane, Ljubljana, 1980, 32 str.


LESKOVEC, Boris, BORN, Renata, PETKOVŠEK, Sabina. Načrtovanje športno rekreacijskih objektov v naravi. VTOZD Arhitektura, Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 1980, 98 str.


LESKOVEC, Boris, ŠUGMAN,Rajko. Uporaba in vzdrževanje telesnokulturnih objektov. VTOZD Arhitektura, FAGG, Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 19798, 88 str.


LESKOVEC, Boris, PETKOVŠEK,Sabina. Predlog normativov za planiranje telesnokulturne dejavnosti v Ljubljani . VTOZD Arhitektura, FAGG, Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1978, 110 str.


KRAINER, Aleš, LESKOVEC, Boris, BREŠKA, Zdene, DEBELJAK, Miran, OKORN,Darja. Izdelava predloga urbanističnih projektnih normativov za telesnokulturne površine. FAGG, Univerze v Ljubljani, Ljubljana , 1977, 69 str.

 

bottom of page